מידע כללי

תאריך ומקום:
25-24 בנובמבר, 2015
מלון דויד אינטרקונטיננטל, תל-אביב

שפה:
הכנס יתקיים בעברית.

הרשמה:
כל יום משעה 08:00. למקדימים להגיע – קפה וכיבוד קל יוגשו עד 5 דקות לפני תחילת המושבים באותו יום.

חנייה:
במלון דויד אינטרקונטיננטל במחירי המלון, או בחניונים הציבוריים בקרבת המלון במחירים זולים יותר. מפת החניונים הציבוריים בסביבת המלון נמצא כאן.

אישור השתתפות בכנס:
אישורים המקנים נקודות השתלמות לחידוש ההסמכות לתארי איכות ישראלים ואמריקאיים, יונפקו בכנס לפי דרישה.

השתלמות:
לזכאי קרן ידע הנדסי אקדמי: תינתן מלגה של עד 75% מעלות דמי הרישום לכנס, ולא יותר מ-1,500 ש"ח במצטבר לשנה, ובהתאם למכלול הקריטריונים לקבלת מלגות הקרן. פרטים באתר: www.engineers.org.il
לממונים על הבטיחות: מפקחת עבודה ראשית מכירה בהשתתפות בכנס כימי השתלמות לצורך הארכת תוקף הכשירות.

תערוכה:
במהלך הכנס תתקיים תערוכה מקצועית מקיפה באולם מרכזי. בתערוכה יוצגו ציוד, ספרות, שירותי ייעוץ ועוד.

פרסומת:
ניתן לפרסם מודעה בתוכניית הכנס או להכניס חומר פרסומי לתיק המשתתף.

פרטים לגבי תערוכה ופרסומת:
אריה לואיס, מזכירות הכנס, איסס ארגון כנסים, טל: 02-6520574, דוא"ל: meetings@isas.co.il